Leveringsvoorwaarden
public relations adviesbureau Tulp
Hanzelaan 24, 7607 NM Almelo
KvK Enschede 06064021

Algemeen
artikel 1
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever binnen het kader van de door deze met het oog op diens
communicatiebelangen verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt, c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

artikel 2
1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Geheimhouding
artikel 3
De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Offerte
artikel 4
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2. De offerte is in principe één maand geldig.
3. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
4. Overschrijdingen van de offertes tot 10% worden als een begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
5. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet
als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Prijzen, leveringen en betalingen
artikel 5
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2. Alle prijzen zijn exclusief reistijd, reis- en verblijfskosten, verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De opdrachtgever is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
4. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtgever is gevestigd.
5. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

Opdracht en opdrachtbevestiging
artikel 6
1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven.
2. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
3. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
4. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
5. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
6. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
9. De wijzingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.
10. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. gunste van de opdrachtgever.
11. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
12. In de opdrachtbevestiging staan de afspraken omschreven over:
– het doel van de opdracht, het gebruikersdoel van de bijdrage of de dienst, de vorm van publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk; de mate waarin de medewerking van opdrachtgever vereist is, casu quo wat zijn inbreng is;
– de materialen of gegevens die de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;
– de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt en binnen welke tijd goedkeuring wordt verleend;
– (bij interviews:) het nakomen van de afspraken met geïnterviewde en het toezicht op de nakoming daarvan;
– wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
– de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (mail, papier, post, fax, koerier, etc.);
– de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;
– het geldende honorarium.
Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:
– eindredactie;
– administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
– correctie van zet- en/of drukproeven;
– verzorging van illustratie en/of fotografie;
– vormgeving;
– begeleiding van druk en afwerking;
– overige organisatorische begeleiding;
– vertalingen.

artikel 7
1. Bijdragen of diensten die op grond van de opdracht zijn geleverd of uitgevoerd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij eventuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.
Concepttekst en eenmalige herziening
artikel 8
Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Inschakeling derden
artikel 9
Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede invulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Opzegging en Ontbinding overeenkomst
Artikel 10
1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt om welke reden dan ook, dient hij, naast schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
2. Wanneer de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever naast een schadevergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond van waarvan de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede dertig procent van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige invulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
4. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
5. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen, teksten, etc. voortkomende uit de opdracht te gebruiken.
6. Wanneer de werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzeggen, met inachtneming van een redelijk opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Vrijwaring
artikel 11
1. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdrage en diensten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door deze aan de opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de opdrachtnemer ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor het onjuiste gebruik door derden van het resultaat van de opdracht.
4. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren gaan, beschadiging of vernietiging, dan wel vermissing van zaken die hem door de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de aan de opdrachtnemer toevertrouwde zaken voldoende te hebben verzekerd.

Auteursrechten en Gebruik
artikel 12
1. De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte teksten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever.
2. Indien de opdrachtnemer teksten en andere werken in de zin van auteurswet in opdracht heeft vervaardigd, geeft de opdrachtnemer toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer mogen de teksten en andere werken verder niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.
3. De opdrachtnemer behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
4. Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
5. Indien de opdrachtnemer extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.
6. Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium.
7. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.
8. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis aan de opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
9. De opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt gemeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
10. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever een extra vergoeding van tenminste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
11. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de opdrachtnemer op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
12. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
13. De bepalingen in artikel 10 en de subartikelen 11.1 tot en met 11.10 hebben ook betrekking op teksten die de opdrachtnemer van derden betrekt. De opdrachtnemer garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.
14. De in voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de opdrachtnemer om – in geval van inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiele schade te vorderen.
15. Een vordering van schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.
16. Voor ideeën en tips van de opdrachtnemer die voor de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als het gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.
17. De opdrachtnemer heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de ingezette pr-actiemiddelen, zoals het ontwerp en de teksten en te gebruiken voor eigen promotie of publiciteit.

Betalingstermijn
artikel 13
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
2. De opdrachtgever draagt zorg voor een tijdige betaling. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, hetzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen.
5. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
7. Alle werkelijk gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigheid van deze kosten is voldoende overlegging van desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 68,- per vordering bedragen.
8. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de betaling van openstaande facturen op te schorten dan wel op voorhand te verrekenen met eventuele gepretendeerde tegenvorderingen.
9. De door de opdrachtgever gedane betalingen hebben altijd betrekking op het voldoen van facturen die het langst openstaan, inclusief, indien dit van toepassing is, alle verschuldigde rente, kosten en boetes. Zelfs al de vermeldt de opdrachtgever, dat de betaling betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

Overmacht
artikel 14
Indien de uit te voeren opdracht afhankelijk is van de opdrachtnemer en deze door ziekte of ongeval of andere niet-voorziene omstandigheid niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht. De vereenkomst blijft in stand en de verplichtingen van partijen die direct verband houden met de verrichting van bedoelde persoon worden tijdelijk opgeschort. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die uit deze opschorting voortvloeit. In goed overleg kan bedoelde persoon vervangen worden. Indien dit binnen uiterlijk twee maanden na de aanvang van de ziekte of het optreden van het ongeval niet mogelijk is gebleken, dan eindigen de wederzijdse verplichting van partijen die direct verband houden met de aangegane verplichting.

Gebreken: klachttermijnen
artikel 15
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. Na deze termijn is de opdrachtnemer tegenover opdrachtgever finaal gekweten.

Geschillen
artikel 16
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Wijzigingen
artikel 17
De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.